§ 1. Postanowienia ogólne.

  1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „Wakacyjna Promocja Zdrowia” (dalej: Akcja) jest NZOZ ORTO-FAN STOMATOLOGIA I ORTODONCJA Barbara Wyszomirska-Zdybel z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 66, 03-468 Warszawa, NIP 113-013-49-81, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Akcja przeprowadzona zostanie na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora pod adresami URL http://www.klinikaortofan.pl oraz https://www.facebook.com/OrtofanClinic/ w dniach od 13 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

  3. Regulamin stanowi podstawę Akcji, określa prawa i obowiązki Uczestników.

  § 2. Uczestnictwo w Akcji.

  1. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Akcji tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

  2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

  3. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

  4. Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby. Każda osoba może tylko raz uczestniczyć w Akcji.

  § 3. Przebieg i warunki udziału w Akcji.

  1. Aby wziąć udział w Akcji, uczestnicy muszą umówić się telefonicznie na wizytę w Recepcji Ortofan Clinic. Przed umówioną wizytą należy okazać VOUCHER PROMOCYJNY (w formie papierowej lub elektronicznej), dostępny na: www.klinikaortofan.pl. Brak vouchera w trakcie wizyty uniemożliwia przyznanie zniżki.

  2. Okazanie VOUCHERA umożliwi uzyskanie 10% rabatu na jednorazowy zabieg higienizacji (skaling, piaskowanie, fluoryzacja, polerowanie), wybielania zębów lub zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej (wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym, leczenie próchnicy metodą ICON).

  3. Voucher uprawnia także opcjonalnie do 5% rabatu na inne zabiegi z oferty Organizatora (nie wymienione w pkt. 2). Jedna osoba może skorzystać z rabatu tylko jeden raz – niezależnie od wielkości zniżki, którą wybierze.

  4. Promocja obowiązuje w okresie od 13 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 roku, tzn. rejestracja i wizyta muszą odbyć się w tym przedziale czasowym. Zabiegi przeprowadzone zostaną w Ortofan Clinic, ul. Jagiellońska 66 w Warszawie. Zabiegi przeprowadzone zostaną po wcześniejszej umówieniu wizyty. Należy skontaktować się w tym celu z Recepcją:
  tel. (22) 619 86 81 / (22) 618 55 08.

  5. W przypadku braku terminów w grafiku kliniki Ortofan Clinic, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji. Informacje o cenach zabiegów są dostępne w Recepcji Ortofan Clinic.

  § 4. Postanowienia końcowe.

  1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Ortofan Clinic.

  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.